Polityka prywatności: Aktualni i byli klienci Skamol Group

Jako firma pełniąca rolę administratora danych przykładamy dużą wagę do ich ochrony. Chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe i zapewniamy spełnianie wymogów przewidzianych prawami dotyczącymi ochrony danych.

Osoby, których dotyczą przetwarzane przez nas dane osobowe informujemy o ich przetwarzaniu i przysługującym ich prawach.

W niniejszej Polityce prywatności opisaliśmy sposób przetwarzania przez nas danych dotyczących klientów.

Kontakt w sprawie ochrony danych
Nasz dział kadr pozostaje do dyspozycji, jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych.
Mogą Państwo skontaktować się z działem prawnym w następujący sposób:

 • Pocztą elektroniczną: Wysyłając e-mail na adres: hr@skamol.com
  Zwracamy uwagę, iż poczta elektroniczna nie stanowi bezpiecznego sposobu komunikacji. Prosimy nie przesyłać pocztą elektroniczną informacji prywatnych lub wrażliwych, bądź innych wymagających Państwa zdaniem ochrony.

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę
Kategorie danych osobowych
Dotyczące Państwa dane, które przetwarzamy mogą obejmować:

 • Zwykłe dane osobowe, w tym
  • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu i adres e-mail
  • dane wchodzące w skład naszej korespondencji z Państwem

Cele i podstawa prawna
Dane przetwarzamy w następujący sposób:

 • Administracja relacji z klientami, utrzymywanie i zacieśnianie relacji z klientami oraz bieżąca współpraca handlowa
 • Cele statystyczne: Prowadzimy analizy współpracy handlowej oraz opracowujemy raporty na podstawie ogólnych informacji dotyczących klientów, które zbieramy

Podstawa prawna dla prowadzonych przez nas czynności związanych z danymi osobowymi:

 • Podstawę prawną dla zbierania i przetwarzania danych osobowych stanowi § 6, ustęp. 1 Ustawy o ochronie danych oraz artykuł 6, ustęp 1, lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych mówiący o przetwarzaniu wymaganym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o ile nie narusza on interesów osób, których dotyczą dane. Prawnie uzasadniony interes, stanowiący podstawę przetwarzania to wzgląd na rozwijanie działalności firmy Skamol oraz zapewnianie klientom optymalnej obsługi i oferty.
 • Dotyczące Państwa dane będą przekazywane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania przewidzianymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i innych praw duńskich. W każdym indywidualnym przypadku będziemy dokonywać oceny czy przekazanie wymaga wyraźnej zgody, czy też może mieć miejsce na innej podstawie prawnej.
 • W razie przekazywania ogólnych informacji o klientach innym przedsiębiorstwom w imieniu firmy Skamol w celach marketingowych, będziemy przestrzegać nałożonych przez przepisy prawa wymogów odnośnie specjalnych procedur, w tym umożliwienia Państwu skorzystania z prawa do sprzeciwu. Podstawę prawną dla przekazywania będzie stanowić artykuł 6, ustęp 1, lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych mówiący o przetwarzaniu wymaganym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o ile nie narusza on interesów osób, których dotyczą dane. Prawnie uzasadniony interes, stanowiący podstawę przetwarzania to wzgląd na rozwijanie działalności firmy Skamol oraz zapewnianie klientom optymalnej obsługi i atrakcyjnych ofert.
 • Statystyka. Podstawę prawną dla przetwarzania danych wyłącznie w celach statystycznych i naukowych stanowi § 6, ustęp 1 Ustawy o ochronie danych oraz artykuł 6, ustęp 1 lit. e mówiący o przetwarzaniu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Wykorzystywane będą wyłącznie dane wymagane w celu prowadzenia analiz, przy czym dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż czysto statystyczne.

Kategorie odbiorców
Przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Grupy Skamol w ramach działań marketingowych w sposób zgodne z zasadami to regulującymi
 • Podmiotom przetwarzającym dane, z których usług korzystamy na podstawie umów o przetwarzaniu danych

Usuwanie
Dotyczące Państwa dane usuwamy, kiedy nie są już wymagane.

Firma Skamol przestrzega terminów przechowywania przewidzianych ustawą o rachunkowości. Ustaliliśmy, że w celu prowadzenia prawidłowej działalności w ramach ponownych zakupów dokonywanych przez klientów, ewentualnych reklamacji oraz spełniania wymogów gwarancyjnych i wypełniania naszych zobowiązań wymagane jest przechowywanie danych w okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się współpraca biznesowa.

Przysługujące Państwu prawa
Na mocy przepisów prawnych przysługuje Państwu szereg praw w odniesieniu do przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, zwracając się do nas. Nasze dane kontaktowe podajemy u góry niniejszej polityki.

W razie zwrócenia się do nas o uzyskanie przez Państwa dostępu do dotyczących Państwa danych, ich sprostowanie lub usunięcie, bądź wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez nas, sprawdzimy, czy jest to możliwe. Udzielimy Państwu odpowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe i najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania przez nas Państwa żądania.

Przysługujące Państwu prawa

 • Prawo do dostępu (wglądu):
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy i szeregu innych informacji.
 • Prawo do sprostowania (korekty):
  Jeśli Państwa zdaniem dotyczące Państwa dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania. Prosimy o kontakt z nami i podanie, jakie informacje są nieprawidłowe, i w jaki sposób mają być sprostowane. W każdym przypadku ustalimy, czy naszym zdaniem Państwa żądanie jest uzasadnione. W razie wystąpienia z żądaniem sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych, sprawdzimy, czy zostały spełnione odpowiednie warunki, a jeśli tak, to dokonamy sprostowania danych lub je usuniemy tak szybko, jak będzie to możliwe.
 • Prawo do bycia zapomnianym:
  Zasadniczo usuwamy dotyczące Państwa dane, kiedy nie są już wymagane. W szczególnych przypadkach przysługuje Państwu prawo do zażądania usunięcia określonych dotyczących Państwa danych przed upływem terminu ogólnego usuwania danych. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której wycofują Państwo wyrażoną zgodę i nie ma innej podstawy dla przetwarzania danych. Jeśli uważają Państwo, że dotyczące Państwa dane nie są już wymagane dla celu, w którym je zebraliśmy, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich usunięcie. Mogą Państwo także zwrócić się do nas, jeśli uważają Państwo, że dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem lub innymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:
  Jeśli uważają Państwo, iż zbierane lub inaczej przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, mogą Państwo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania danych do czasu ustalenia przez nas, czy dane są prawidłowe. Mogą Państwo zwrócić się o ograniczenie przetwarzania danych, zamiast o ich usunięcie, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z prawem, lub jeśli uważają Państwo, iż Państwa uzasadnione prawnie interesy mają charakter nadrzędny wobec uzasadnionych prawnie interesów administratora danych. Jeśli Państwa żądanie ograniczenia przetwarzania zostanie uznane za uzasadnione, będziemy mogli przetwarzać dane wyłącznie na podstawie Państwa zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ochrony osoby lub interesu publicznego.
 • Prawo do przesyłania informacji (przenoszenie danych):
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwo nam udostępnili oraz dotyczących Państwa danych, które uzyskaliśmy od innych podmiotów na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo także otrzymać dotyczące Państwa dane, jeśli je przetwarzamy w ramach umowy, której są Państwo stroną. Przysługuje Państwu także prawo do przeniesienia tych danych osobowych do innego usługodawcy. Mogą Państwo także zwrócić się do nas o przesłanie danych bezpośrednio od administratora danych do innego organu lub przedsiębiorstwa. W razie skorzystania z prawa do przenoszenia danych prześlemy do Państwa dotyczące Państwa dane w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Prawo do sprzeciwu:
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania dotyczących Państwa danych w celach marketingowych. Aby wnieść sprzeciw, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych u góry niniejszego dokumentu. Jeśli Państwa sprzeciw jest uzasadniony, zapewnimy, iż dane nie będą przetwarzane.
 • Prawo do bycia poinformowanym o nowych celach:
  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dotyczące Państwa dane w innych celach niż te, o których Państwa uprzednio poinformowaliśmy, np. w niniejszej polityce prywatności, przysługuje Państwu prawo do uzyskania o tym informacji przed dalszym przetwarzaniem danych w innym celu.
 • Prawo do wycofania zgody:
  Jeśli przetwarzamy dotyczące Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo ją wycofać w dowolnym momencie. W razie wycofania zgody, nie będziemy mogli dalej przetwarzać danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Jeśli istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania niż zgoda z podaniem konkretnego celu – np. przechowywanie w celu przestrzegania zasad dotyczących rachunkowości – przetwarzanie to będzie nadal dozwolone.

Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani udzieloną przez nas odpowiedzią, mogą Państwo wnieść skargę do duńskiego Inspektoratu Ochrony Danych (Datatilsynet). Obowiązuje ogólna zasada, że osoby, które nie zgadzają się ze sposobem przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, mogą wnieść skargę do Inspektoratu Ochrony Danych, który ją rozpatruje i wydaje decyzję.

Dane kontaktowe Inspektoratu Ochrony danych podano w witrynie www.datatilsynet.dk.

UWAGA! Korespondencję z Inspektoratem Ochrony Danych można prowadzić za pomocą funkcji Digital Post dostępnej w portali Borger.dk, która umożliwia bezpieczne przesyłanie wiadomości w postaci zaszyfrowanej. Zalecamy korzystanie z funkcji Digital Post, jeśli Państwa wiadomość zawiera poufne lub wrażliwe dane osobowe.